Uchwała Nr XL/348/2017
Rady Gminy Rudziniec

 

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia Dyrektora GBP

Nr 1/2018 z dnia 14.02.2018 r.

 

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W RUDZIŃCU

 

 • 1

 

Prawo korzystania z wypożyczalni

 

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy zainteresowani zbiorami Biblioteki.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zainteresowany powinien:

- okazać dowód osobisty lub ważną legitymację szkolną

- wypełnić kartę zapisu, zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zobowiązać się do jego przestrzegania, składając podpis na w/w karcie.

Przy zapisie jest informowany o zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami w tym zakresie.

 1. Za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
 2. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie adresu zamieszkania.
 3. Choroba zakaźna na którą cierpi Czytelnik wyklucza korzystanie z Biblioteki.
 4. W Bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów, palenia tytoniu i rozmawiania przez telefon komórkowy.
 5. Osób będących pod wpływem środków odurzających nie zapisuje się do Biblioteki, nie mogą one również przebywać w budynku placówki ani korzystać z jej usług.

 

 

 • 2

 

Wypożyczanie

 

 1. Jednorazowo można wypożyczyć 6 książek na okres 3 miesięcy.
 2. Bibliotekarz ma prawo odmówić wypożyczenia kilku egzemplarzy tego samego tytułu.
 3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu książek ( w szczególności nowości wydawniczych oraz lektur szkolnych).
 4. Wybrane książki Czytelnik rejestruje u bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.
 5. W Bibliotece można wypożyczyć 6 czasopism na okres 2 tygodni.
 6. Do domu nie wypożycza się bieżących numerów czasopism.
 7. W Bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek.
 8. Bibliotekarz udziela pomocy Czytelnikom, wyjaśnia jak korzystać z Biblioteki, pomaga także w doborze literatury.
 9. W przypadku braku książek, Czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego książka.

 

 • 3

 

Poszanowanie i zabezpieczenie materiałów bibliotecznych.

 

 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania zbiorów, powinien też zwrócić uwagę na stan materiałów bibliotecznych przed ich wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia powinien zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych odpowiada Czytelnik, a za osoby niepełnoletnie rodzice lub opiekunowie prawni, wpłacając stosowne odszkodowanie.

      Za książki pozostawiane w przedszkolach i szkołach odpowiadają opiekunowie grup

i klas, składając podpis pod wykazem otrzymanych w użyczenie książek.

 1. Czytelnik w zamian za zagubioną lub zniszczoną książkę może, za zgodą Dyrektora Biblioteki dostarczyć inną książkę o nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.

 

 • 4

 

Przetrzymywanie materiałów bibliotecznych

 

 1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 2 ust. 1 Biblioteka może pobierać opłaty.
 2. Dłużnik Biblioteki nie może być poręczającym za osobę nieletnią.

 

 • 5

 

Skargi i wnioski

 

Skargi i wnioski Czytelnik może wpisać do Książki skarg i wniosków” lub zgłaszać do Dyrektora.

 

 • 6

 

Przepisy końcowe

 

 1. Czytelnik niestosujący się do zasad korzystania z Biblioteki, określonych niniejszym Regulaminem, może zostać czasowo pozbawiony prawa do korzystania z jej usług, w drastycznych zaś przypadkach, może zostać pozbawionym prawa do korzystania na stałe.
 2. Wysokość opłat regulaminowych określa obowiązujący w danym roku cennik opłat.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14 lutego 2018 r.

 

Załącznik nr 2

Do zarządzenie Dyrektora GBP

Nr 1/2018 z dnia 14.02.2018 r.

 

 

Regulamin korzystania z Czytelni i Pracowni Multimedialnej

 

 • 1

 

Warunki korzystania z Czytelni i Pracowni Multimedialnej

 

 1. Z Czytelni i Pracowni Multimedialnej mogą korzystać bezpłatnie wszystkie zainteresowane osoby po uprzednim wpisaniu się do rejestru odwiedzin w Czytelni.
 2. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane przez Bibliotekę służą wyłącznie celom statystycznym i podlegają ochronie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 3. W Czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków i napojów a także palenia tytoniu i używania telefonów komórkowych.
 4. Choroba zakaźna panująca w domu Czytelnika uniemożliwia korzystanie z Czytelni w tym czasie.
 • 2

 

Zasady udostępniania

 

 1. W Czytelni można korzystać ze wszystkich materiałów dostępnych w Bibliotece.
 2. Przed opuszczeniem Biblioteki Czytelnik zwraca bibliotekarzowi udostępnione materiały.
 3. Bibliotekarz może przechować zbiory, z których korzysta Czytelnik, o ile ten zechce korzystać z nich w kolejnych dniach.
 • 3

 

Poszanowanie zbiorów

 

 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania zbiorów bibliotecznych.
 2. Uszkodzenia, które są zauważone przez Czytelnika należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
 3. Czytelnik odpowiada za udostępnione zbiory i powstałe z jego winy uszkodzenia.
 4. Cennik opłat określa odszkodowanie za poniesioną przez Bibliotekę stratę.

   

 • 4

 

Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych oraz multimedialnych

 

 1. Korzystanie z zasobów internetowych jest bezpłatne.
 2. Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna osoba.
 3. Dopuszczalny czas korzystania z komputera to jedna godzina.
 4. Bibliotekarz może przedłużyć czas korzystania ze stanowiska, o ile nie ma innych, oczekujących chętnych.
 5. Dostęp do Internetu nie może służyć celom zarobkowym, przeglądaniu stron o charakterze pornograficznym, propagującym przemoc lub zawierającym treści obraźliwe.
 6. Zabrania się Użytkownikowi instalowania na komputerze jakiegokolwiek oprogramowania przynoszonego przez niego, łamania zabezpieczeń systemu, zakładania haseł użytkownika, działań powodujących uszkodzenie sprzętu.
 7. Pracownicy Biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez Użytkownika na komputerze.
 8. Użytkownik ma obowiązek poinformować bibliotekarza o zauważonych uszkodzeniach sprzętu oraz komunikatach o obecności wirusów.
 9. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez Użytkownika na stacji komputera ( dane osobowe, poufne, hasła).
 10. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego w systemach komputerowych.
 11. W Czytelni i Pracowni Multimedialnej należy zachować ciszę.
 12. 15 minut przed zakończeniem pracy Biblioteki należy zakończyć pracę przy komputerze, ekranie multimedialnym.
 13. Użytkownik niestosujący się do niniejszego Regulaminu może zostać pozbawiony prawa do korzystania z Czytelni i Pracowni.
 14. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 14 lutego 2018 r.

 

Załącznik nr 3

Do zarządzenia Dyrektora GBP

Nr 1/2018 z dnia 14.02.2018 r.

 

 

Cennik opłat regulaminowych oraz usług

Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu

 

 • 1

 

Poszanowanie i zabezpieczenie książek

 

 1. Za zagubienie lub zniszczenie książki przez Czytelnika wysokość odszkodowania wynosi:

- dla książek zakupionych do 2013 roku: 20,00 zł

- dla książek od 2014 roku: 1,5 krotna cena inwentarzowa po zaokrągleniu do pełnych złotych

 1. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki szczególnie cennej dla Biblioteki odszkodowanie ustalane jest przez Dyrektora.

 

 • 2.

 

Przetrzymywanie książek

 

 1. Za przetrzymywanie każdej wypożyczonej książki ponad termin określony w § 2 pkt 1 Regulaminu wypożyczalni Biblioteka może pobierać opłaty w kwocie 1 zł za każdy rozpoczęty tydzień po terminie zwrotu.
 2. Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia, pokrywa ich koszty.
 3. Koszt każdego wysłanego upomnienia wynosi 3 zł
 4. Opłaty pocztowe nalicza się według aktualnego cennika.

 

 • 3.

 

Usługi kserograficzne, wydruki i skanowanie

 

 1. Kopia A-4 jednostronna czarno-biała: 0,20 zł
 2. Kopia A-4 dwustronna czarno – biała: 0,30 zł
 3. Kopia A-4 jednostronna kolorowa: 1,00 zł
 4. Kopia A-4 dwustronna kolorowa: 1,50 zł
 5. Kopia A-4 grafika czarno – biała: 1,00-3,00 zł
 6. Kopia A-4 grafika kolorowa: 2,00 – 6,00 zł
 7. Wydruk czarno-biały tekst: 0,50 zł
 8. Wydruk kolorowy tekst: 1,00 zł
 9. Wydruk kolorowy grafika: 2,00-6,00 zł
 10. Skanowanie: 1,00 zł strona