Sponsorzy

Bezpłatna Gazeta

 

Gazeta Wyborcza dostępna jest dla naszych czytelników
dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki

 

Polska Bibliografia Literacka

PBL

§ 1.

 

PRAWO KORZYSTANIA
Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.
Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
Przy zapisie zgłaszający powinien:
 a) okazać dowód osobisty
 b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu
Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.
Czytelnik przychodzący do wypożyczalni z wolnym dostępem do półek zostawia wierzchnie okrycie i torbę w szatni albo w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z wypożyczalni.
W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu.


§ 2.

 


KAUCJE
Kaucje od czytelników pobierane są w następujących wypadkach:
 a) jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem gminy
 b) przy wypożyczeniu szczególnie cennych książek
Wysokość kaucji określona jest w aktualnie obowiązującym cenniku opłat.
Czytelnik, od którego pobrano kaucję w roku poprzednim, zobowiązany jest do dokonania uzupełniającej wpłaty do wysokości obowiązującej w danym roku.
Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję rezygnując z korzystania z Biblioteki, winien poinformować o tym Bibliotekę co najmniej trzy dni przed terminem wycofania.
Po upływie 6 miesięcy zaprzestania korzystania z wypożyczalni, nie odebrana kaucja jest wpłacana na dochody Biblioteki.


§ 3.

WYPOŻYCZANIE
Wypożyczać można jednorazowo 6 książek (tytuły) na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
Biblioteka może skrócić ustalony w § 3 pkt 1 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np. książki objęte wykazami lektur szkolnych).
Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek znajduje się poszukiwana przez niego książka. Na prośbę czytelnika Biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek.
Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni korzysta się na miejscu.
Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.
Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.


§ 4.

POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK
Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną
i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie. Jeżeli zagubiona lub zniszczona przez czytelnika książka posiada oprawę introligatorską, do kwot pobranych z tytułu odszkodowania dolicza się koszty oprawy według aktualnego cennika usług introligatorskich. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
Czytelnik może, za zgodą kierownika wypożyczalni, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej - inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.


§ 5.

PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK
Za przetrzymywanie każdej wypożyczonej książki (tytułu) ponad termin określony w § 3 pkt 1 Biblioteka pobiera opłaty.
Czytelnik, do którego Biblioteka wysłała upomnienia w sprawie zwrotu książek pokrywa również ich koszty.
Jeżeli czytelnik pomimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.


§ 6.

SKARGI I WNIOSKI
Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do książki skarg i wniosków.


§ 7.

PRZEPISY KOŃCOWE
Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (kradzież, akty wandalizmu) na stałe, pozbawiony prawa korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
Wysokości opłat regulaminowych (§ 2 Kaucje, § 4 pkt 2 Odszkodowania za książki zagubione, zniszczone, uszkodzone, § 5 pkt 1 i 2 Opłaty za nieterminowy zwrot książek), określa obowiązujący w danym roku cennik.
Cennik jako załącznik stanowi integralną część niniejszego regulaminu.
 Niniejszy Regulamin
 obowiązuje od 01.07.2011 r.

 

 

CENNIK OPŁAT REGULAMINOWYCH

 

§ 1.

KAUCJE
pkt 1
a) Czytelnik, który nie jest mieszkańcem gminy Rudziniec wpłaca kaucję zryczałtowaną za każdą wypożyczoną książkę w wysokości średniej ceny książki zakupionej do Biblioteki w ostatnim roku, tj. 19,00 zł.
b) Za wypożyczenie szczególnie cennej książki obowiązuje kaucja w kwocie równej co najmniej aktualnej, rynkowej wartości książki.
 
§ 2.

POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK

pkt 1
 Wysokość odszkodowania za książkę zagubioną, zniszczoną lub uszkodzoną ustala dyżurujący Bibliotekarz, w zależności od aktualnej, rynkowej wartości książki.


§ 3.

PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK
pkt 1
 Za przetrzymywanie każdej wypożyczonej książki ponad termin określony w § 3. pkt 1 Biblioteka pobiera opłaty w kwocie 0,10 zł za każdy rozpoczęty tydzień po terminie zwrotu.

pkt 2
 Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia, pokrywa ich koszty. Opłaty pocztowe pobierane są według aktualnego cennika.


 KOSZTY UPOMNIEŃ WYNOSZĄ

I upomnienie - 4,00 zł
 (cena druku + aktualna opłata pocztowa)

II upomnienie - 5,00 zł
 I upomnienie + opłata za przetrzymywanie w wysokości 0,10 zł od książki za każdy tydzień po terminie zwrotu.

III upomnienie - 6,00 zł
 I upomnienie + opłata za przetrzymywanie w wysokości 0,10 zł od książki za każdy tydzień po terminie zwrotu.
 Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 Nr 3/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN BEZPŁATNEJ CZYTELNI INTERNETOWEJ
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RUDZIŃCU

 

 

 

 1. Czytelnia Internetowa jest ogólnie dostępna. Korzystanie z niej jest bezpłatne.
 2. Indywidualna sesja może trwać 1 godzinę. Istnieje możliwość jej przedłużenia, o ile nie będzie innych Użytkowników czekających na dostęp do komputera.
 3. Nie wolno instalować programów pochodzących spoza Biblioteki.
 4. Komputery nie mogą być wykorzystywane w celach zarobkowych.
 5. W Czytelni Internetowej należy zachować ciszę.
 6. Wyszukiwania internetowe powinny służyć przede wszystkim celom informacyjnym i edukacyjnym
 7. Użytkownik ma prawo do :
  •  zapisywania wyników poszukiwań na nośnikach,
  • · korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych dostępnych w bibliotece
 8. Użytkownikowi zabrania się :
  • instalowania (uruchamiania) na komputerze biblioteki jakiegokolwiek oprogramowania przynoszonego przez użytkownika,
  • zakładania przez użytkownika własnych katalogów na dyskach
  • samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz
  • urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych
  • wnoszenia jedzenia oraz napojów do Czytelni Internetowej
 9.  Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność finansową za powstałe z jego winy uszkodzenia sprzętu.
 10. Pracownik biblioteki ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet, jeśli nie są one uwzględnione w Regulaminie.
 11. Osoby nie stosujące się do regulaminu mogą być pozbawione prawa do korzystania z Czytelni Internetowej.
 12. Użytkownik zobowiązany jest opuścić stanowisko komputerowe najpóźniej 10 minut przed zamknięciem Biblioteki.

Rudziniec, dnia 30 czerwca 2011 r.