Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzińcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzińcu.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu, 44-160 Rudziniec, ul. Gliwicka 3 zwane dalej GBP Rudziniec
2.    Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania GBP Rudziniec, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych biblioteki za pomocą adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3.    Administrator danych osobowych – GBP Rudziniec - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a)    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na GBP Rudziniec;
b)    realizacji umów zawartych z kontrahentami GBP Rudziniec;
c)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5.    W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z GBP Rudziniec przetwarzają dane osobowe których Administratorem jest GBP Rudziniec.
6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;    
f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8.    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez GBP Rudziniec Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12.    Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Wypis celów przetwarzania z rejestru czynności przetwarzania dla spraw dotyczących głównej działalności (Udostępnianie zbiorów).

 

Przetwarzanie danych osobowych Państwa, Państwa dzieci, podopiecznych za zgodą rodziców lub opiekunów odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa:

- Ustawa o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r.,
- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej) oraz na podstawie udzielonej zgody.

Cele przetwarzania danych niezbędne do wykonywania usługi (działalności):

a) zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów;
b) dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych;
c) prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki;

W związku z powyższymi celami przetwarzania danych odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe zgodnie z umowami podpisanymi z Administratorem Danych (GBP Rudziniec)

Inne cele wyłącznie wynikają z odrębnej zgody.

Zakres przetwarzanych danych wynikający z korzystania:

imię i nazwisko;
pesel;
adres korespondencyjny;
nr telefonu;
adres e-mail;
karty bibliotecznej;

 

Czas przechowywania danych:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono materiał biblioteczny oraz dla osób korzystających z pozostałych usług 5 lat od daty upływu ważności karty.

 

Wypis celów przetwarzania z rejestru czynności przetwarzania dla spraw dotyczących monitoringu

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu, 44-160 Rudziniec, ul. Gliwicka 3 zwane dalej GBP Rudziniec

2) kontakt oraz informacje w sprawie danych osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art 6 ust. 1 lit. e) RODO, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

4) monitoring obejmuje swoim zasięgiem teren wokół budynku biblioteki;

5) zapisy monitoringu są przechowywane maksymalnie do 90 dni oraz nadpisywane w trybie ciągłym przez nowe nagrania;

6) osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania, o ile nie narusza to praw innych osób;

7) osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych;

 

Państwa prawa dotyczące wpływu na własne lub dzieci oraz podopiecznych dane osobowe zostały wymienione w treści "OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH"

 

Logo biblioteki narodowej Logo narodowy program rozwoju czytelnictwa

 

Od pierwszego Adama, który ujrzał noc,
                                                                                                                                I dzień, i kształt swojej dłoni,
                                                                                                                                Ludzie snuli opowieści i utrwalali
                                                                                                                           W kamieniu, w metalu czy na pergaminie
                                                                                                                        To wszystko, co zawiera ziemia czy co tworzy sen.
                                                                                                                                         Oto ich dzieło: B i b l i o t e k a.

 

/ JORGE LUIS BORGES - Aleksandria, 641 A.D. / 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w RUDZIŃCU   
/centrala/

ul. Gliwicka 3
44-160 Rudziniec

tel./fax (32) 230 86 75
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biblioteka mieści się obok szkoły podstawowej

w Rudzińcu

 

Dyrektor: mgr Sylwia Welik                http://w.bibliotece.pl/community/libraries/gbprudziniec
 
 

                                                              

Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzińcu powstała w 1948 r i pierwszym jej kierownikiem była aż do 1970 roku Pani Krystyna Pietrzyk.
Pierwotne pomieszczenie biblioteczne było małe i skromne, a znajdowało się w budynku prywatnym pana Charchali. Istniała już wówczas pierwsza filia biblioteki w Pławniowicach, którą od 1948 prowadziła P. Józefa Brześ. Z biegiem lat przybywało woluminów jaki i osób nimi zainteresowanych i tak na koniec 1956 roku stan wynosił 3499 tomów. Liczba czytelników  wynosiła  wówczas 171 osób  z czego połowę stanowiła  młodzież. Biblioteka czynna była wówczas 2 razy w tygodniu przez 2 godziny. W związku z systematycznym wzrostem liczby książek i czytelników i to pomieszczenie okazało się niewystarczające dla potrzeb mieszkańców.
Władze gromadzkie poczyniły starania o zmianę lokalu.
W 1956 roku biblioteka zostaje przeniesiona do budynku, gdzie uprzednio znajdował się sklep.
W 1965 roku księgozbiór biblioteki wynosił 4007 woluminów, liczba zarejestrowanych czytelników wynosiła 285.
W 1966 roku w pomieszczeniach będących w gestii Wydziału Zdrowia w Pyskowicach powstaje filia w Bojszowie, którą prowadzi do 1976 roku pani Gertruda Szyma, od 1977 do 2007 roku P. Stefania Twardoń.
W tym samym roku powstaje filia w Poniszowicach, którą prowadzi na początku P. Jadwiga Malcherek.
Po wypowiedzeniu umowy najmu w 1970 roku zaistniała potrzeba zmiany lokalu. Ponieważ oddano do użytku nowy Ośrodek Zdrowia, władze gminne podjęły decyzję dotyczącą zmiany usytuowania biblioteki. W tym roku kierownikiem biblioteki zostaje P. Jadwiga Klobuca, pełniąca te funkcję do 1978 roku.
Pomieszczenia używane dotąd przez dentystę ( gabinet i poczekalnia) zostały przekazane bibliotece.
 Na koniec 1971 roku biblioteka miała zarejestrowanych 308 czytelników ,zaś stan księgozbioru wynosił 5623 tomy, pracowano 3 razy w tygodniu przez 3 godziny. W 1978 roku nowym kierownikiem zostaje Pani Teresa Marek, zarządzająca biblioteką przez kolejne 24 lata. Od 1978 roku zaczęto pracować w pełnym wymiarze godzin tj. na całym etacie. Po 12 latach tj. w 1983 roku Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała nowy lokal o 2 pokojach w pałacu rodziny von Ruffer –Rother z 1860 r., gdzie mieściła się także szkoła podstawowa. W 2002 roku na emeryturę odchodzi dotychczasowa kierowniczka biblioteki P. Teresa Marek a obowiązki dyrektora przejmuje P. Łucja Wyciślok, zaś w latach 2003-2006 zarządza biblioteka Pani Zuzanna Wollek, która doprowadza do zmiany niekorzystnej sytuacji lokalowej dokładając starań ,by otrzymać nowe, funkcjonalne pomieszczenia. W 2004 roku biblioteka otrzymuje z programu Ikonka pierwsze trzy komputery, umożliwiając dostęp do Internetu czytelnikom. W 2006 roku zapada decyzja władz  samorządowych o przyznaniu instytucji samodzielnego lokalu po Urzędzie Stanu Cywilnego w Rudzińcu.  W tym samym roku z przyczyn ekonomicznych zamyka się filię biblioteki w Pławniowicach ,tworząc punkt biblioteczny przy szkole podstawowej. Biblioteka Centralna otrzymuje w użytkowanie budynek o powierzchni 117 m, częściowo wyremontowany, gdzie urządza się wygodną i przestronną czytelnię, wypożyczalnię dla dzieci i dorosłych oraz dział gromadzenia i opracowywania, będący jednocześnie gabinetem dyrektora i księgowego biblioteki. W wyniku przeprowadzonego konkursu w lutym 2007 roku dyrektorem zostaje Sylwia Welik W maju tego roku zmienia adres filia w Bojszowie, znacznie polepszają się warunki lokalowe, gdyż przeniesiono filię do budynku szkoły podstawowej , prowadzi do niej niezależne wejście.  W tym samym roku na emeryturę odchodzi Stefania Twardoń a jej miejsce zajmuje P. Barbara Kłos-bibliotekarz z tytułem starszego kustosza. Filia zyskuje nie tylko przez wiedzę merytoryczną bibliotekarza, jego zapał i zamiłowanie do książek ale i standard placówki, do której jeszcze w tym roku doprowadza się łącze internetowe i tworzy dwa stanowiska komputerowe dla czytelników. W kwietniu 2008 roku po likwidacji GCI Biblioteka otrzymuje 7 dodatkowych komputerów, dzięki czemu skomputeryzowane  zostają wszystkie filie ,posiadają dostęp do internetu umożliwiający czytelnikom korzystanie z zasobów sieciowych. Zapada decyzja o zmianie godzin pracy biblioteki. Aby maksymalnie udogodnić dostęp czytelnikom, jest ona czynna również w sobotę czyli 6 razy w tygodniu. Przeprowadza się również częściowy remont czytelni, pełniącej również rolę pracowni komputerowej ,na co pozyskuje się dodatkowe środki z urzędu Gminy w postaci dotacji podmiotowej. Wprowadza się usługi kserograficzne oraz możliwość uzyskania wydruków komputerowych. W 2008 roku lustracji poddana zostaje filia w Rudnie. Wydana zostaje opinia specjalisty BHP o konieczności zamknięcia filii powodu brak ogrzewania, dostępu do wody i toalety.
Pada propozycja przekazania części księgozbioru szkole podstawowej w Rudnie ,której biblioteka służyć będzie mieszkańcom poprzez dodatkowe godziny pracy bibliotekarza szkolnego.
W 2010 roku biblioteka nasza skupia 1057 czytelników i posiada 23 530 woluminów, wstępuje do Programu Rozwoju Bibliotek otwierając tym samym szanse na dalsze doskonale zawodowe personelu oraz zdobywanie środków wspomagających kolejne pozytywne zmiany.

Fot. Przed obecnym budynkiem biblioteki

 

Najważniejsze działania biblioteki z ostatnich 5 lat z zakresu promocji czytelnictwa:

 1. Spotkania z pisarzami:  Arkadiusz Niemirski, Robert Karwat ,Krzysztof Kamiński, poetka Sylwia Sikora
 2. Wystawy: wystawa prac malarskich osób malujących ustami i nogami  zrzeszonych w stowarzyszeniu AMUN, wystawa prac malarskich pacjentów warsztatów terapii zajęciowej przy szpitalu w Toszku, wystawa witraży i rękodzieła uczestników terapii zajęciowej „Tęcza” w Pyskowicach, wystawa poświęcona Karolowi Szymanowskiemu
 3. Konkursy dla najmłodszych m.in. literackie, plastyczne, informatyczne

 

Fot. Spotkanie autorskie z Arkadiuszem Niemirskim

 

Fot. Spotkanie autorskie z Robertem Karwatem

Fot. Spotkanie autorskie z Krzysztofem Kamińskim

 

Informacja o cyklicznych imprezach realizowanych w bibliotece:

 1. Czytamy razem: całoroczna impreza propagująca czytelnictwo wśród dzieci, środy i piątki w godzinach 13.30 do 14.30
 2. Ferie w Bibliotece- zajęcia dla wszystkich chętnych spędzających ten czas w miejscu zamieszkania oraz gości odwiedzających naszą gminę w tym okresie.
 3. Tydzień Bibliotek – staramy się, aby każdy znalazł coś dla siebie więc spotkania dla najmłodszych pt: Czytanie łączy pokolenia” ,wystawy, wieczory autorskie
 4. Bibliolato- coroczna impreza ciesząca się ogromną popularnością, tworzona we współpracy ze sponsorami, instytucjami taki jak : GOK,OPS, Rady Sołeckie, Nadleśnictwo, organizowana pod różnymi nazwami w tym Bibliolato od 2007 roku

 

Fot. Spotkanie z leśniczym

Fot .Bibliolato-wycieczka do Tworogu

 

Fot. Zabawy wakacyjne i rozdanie naród przez Wójta Krzysztofa Obrzuta

Informacja o 3 największych sukcesach i osiągnięciach biblioteki:

 1. Komputeryzacja i podłączenie do Internetu centrali Biblioteki oraz filii.
 2. Stworzenie lokalnej grupy przedsiębiorców wspierających finansowo naszą działalność
 3. Zmiana lokalu biblioteki centralnej na samodzielny oraz przeniesienie filii w Bojszowie do budynku szkoły, dokąd prowadzi niezależne wejście, znaczna poprawa warunków zarówno dla bibliotekarzy jak i czytelników.
 4. Przystąpienie do PRB i korzyści z tym związane ( m.in. otrzymanie darmowego oprogramowania komputerowego o wartości ok. 38 tys. zł., refundacja kosztów korzystania z Internetu oraz podłączenia filii do sieci drogą radiowa).

Fot. Największe wyróżnienie dla dyrektora-dyplom z podziękowaniem przygotowany przez dzieci

 

Atuty biblioteki:
Centralna biblioteka bardzo dobrze usytuowana, w pobliżu szkoła podstawowa, gimnazjum i przedszkole, dogodny dojazd, dobre oznakowanie.
Ponadto wykonywanie usług dla mieszkańców typu : kserowanie, skanowanie, drukowanie, dobra współpraca z władzami, ze szkołami, przedszkolami, sołtysami i radnymi, pozyskiwanie zbiorów z Bibliotek likwidowanych m.in. Instytutu Metali Nieżelaznych,  Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Newsweek Polska, akcja „Książek paka dla przedszkolaka”, czyli dostarczanie książek do przedszkoli, gdzie nie ma filii bibliotecznych oraz „ Książka na telefon” – dla osób starszych, niepełnosprawnych i samotnych – dowozimy do domu zarówno książki jak i prasę.
Atutem jest również kadra bibliotekarska w skład której wchodzą osoby z wykształceniem wyższych bibliotekarskim- łącznie trzy osoby w tym jedna z tytułem starszego kustosza bibliotecznego, jedna osoba z wykształceniem średnim.

 

 

 

 

Aktualne dane teleadresowe:

Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzińcu
Ul. Gliwicka 3 44-160 RUDZINIEC
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Filia w Poniszowicach
Ul. Parkowa 11
44-160 Rudziniec

 

http://www.bs.katowice.pl/  - Biblioteka Śląska

http://starostwo.gliwice.pl/biblioteka/pages/wydarzenia/aktualnosci.php - Biblioteka Powiatowa w Gliwicach

http://www.sbp.pl/ -Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

http://www.bn.org.pl/ - Biblioteka Narodowa

http://www.rudziniec.pl/ - Urząd Gminy w Rudzińcu

http://gokrudziniec.pl/- Gminny Ośrodek Kultury w  Rudzińcu z siedzibą w Poniszowicach

http://www.sbc.org.pl/dlibra - Śląska Biblioteka Cyfrowa

http://www.opsrudziniec.pl/ - Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu

http://w.bibliotece.pl/collection/user/gbprudziniec/ - tu zapoznasz się z naszymi zbiorami systematycznie wprowadzanymi do katalogu elektronicznego (   w tym NOWOŚCI)!